Moesgarwch a Chymedroli mewn Fforwm

Ynglŷn â Chymedroli

Bwriad cymedroli'r wefan hon yw cadw cyfranogwyr, gweinyddwyr gwefannau a thrydydd partïon yn ddiogel rhag deunyddiau maleisus, ymfflamychol ac anghyfreithlon.

Caiff y wefan ei chymedroli gan dîm cymedroli byd-eang proffesiynol o Bang the Table Pty Ltd. (Dolen allanol) mewn cydweithrediad â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae'r holl gyfraniadau sy'n wynebu'r cyhoedd - hynny yw, cyfraniadau y gall defnyddwyr eraill y wefan eu gweld - ac Enwau Defnyddwyr a gyflwynir i'r wefan hon yn cael eu cymedroli yn unol â'r rheolau cymedroli a nodir isod.

Bydd cyfraniadau ac Enwau Defnyddwyr nad ydynt yn cadw at y rheolau cymedroli yn cael eu dileu a byddwch yn cael gwybod am hyn trwy e-bost.

Gall diystyru rheolau cymedroli yn fynych ac yn ddybryd arwain at orfodi’r Cosbau a restrir isod hefyd.

Rheolau Cymedroli

Mae'r wefan hon yn destun i’r rheolau cymedroli canlynol:

 1. Peidiwch byth â phostio gwybodaeth bersonol am gyfranogwr arall. Mae hyn yn cynnwys adnabod unrhyw unigolyn yn ôl ei enw iawn os nad yw wedi gwneud hynny eisoes, neu ddarparu gwybodaeth gyswllt bersonol.
 2. Peidiwch byth ag adnabod aelod o staff y sefydliad ymgynghori yn ôl ei enw.
 3. Peidiwch â difenwi unrhyw un nac unrhyw sefydliad. Mae sylw yn ddifenwol os yw'n pardduo neu'n niweidio enw da unigolyn neu sefydliad. Os ydych yn dymuno sarhau unrhyw un, nid dyma'r lle i wneud hynny. Os ydych yn dymuno cyhuddo unrhyw un o gamwedd neu anghymhwysedd, nid dyma'r lle i wneud hynny.
 4. Peidiwch â phostio unrhyw beth y gellid ei ystyried yn anoddefgar o hil, diwylliant, ymddangosiad, rhyw, dewis rhywiol, crefydd neu oedran unigolyn.
 5. Peidiwch â bod yn anweddus a pheidiwch â defnyddio iaith anweddus. Mae llawer o bobl o wahanol gefndiroedd yn cymryd rhan ar y wefan hon. Rydym ni eisiau iddyn nhw allu parhau i wneud hynny gartref, yn y gwaith, yn yr ysgol, yn y brifysgol neu ble bynnag y maen nhw. Nid yw cuddio rhegfeydd trwy eu camsillafu yn fwriadol yn eu gwneud yn llai anweddus.
 6. Peidiwch â sarhau nac aflonyddu cyfranogwyr eraill yn bersonol. Canolbwyntiwch bob amser ar resymeg y ddadl yn hytrach na'r unigolion sy'n rhan o'r ddadl. Mae gan gyfranogwyr hawl i ddewis peidio â chymryd rhan mewn dadl gyda chi.
 7. Peidiwch â phostio na chysylltu ag unrhyw ddeunydd amhriodol, anweddus neu anghyfreithlon. Peidiwch â phostio unrhyw hysbysebion.
 8. Peidiwch â hyrwyddo hunan-niweidio, hunanladdiad, trais na gweithgaredd troseddol o unrhyw fath.
 9. Bydd y defnydd o emojis neu ddelweddau i gyfleu ystyr amhriodol sy'n gyson â'r rheolau a amlinellir uchod yn cael eu cymedroli hefyd.
 10. Peidiwch â chodi pryderon ynghylch y cymedroli ar y wefan gan ei fod yn tarfu ar lif unrhyw drafodaeth. Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau ynglŷn â chymedroli yn uniongyrchol i'r tîm cymedroli yn support@engagementhq.com (Dolen allanol).

Cosbau

Ymdrinnir â thorri'r rheolau cymedroli fel a ganlyn:

 1. Dileu sylw – bydd unrhyw sylw sydd, ym marn y cymedrolwr, yn torri'r rheolau, yn cael ei ddileu.
 2. Atal Dros Dro – gellid atal cyfranogwr sy'n torri'r rheolau cymedroli yn ddybryd, dro ar ôl tro, rhag cael mynediad i'r wefan am gyfnod o hyd at wythnos. Bydd y cyfnod yn adlewyrchu difrifoldeb a chysondeb y toriad.
 3. Atal yn Barhaol – gall cyfranogwr sy'n parhau i dorri'r rheolau cymedroli ar ôl cael ei adfer ar ôl cyfnod o atal dros dro gael ei atal yn barhaol.
 4. Atal Awtomatig – bydd cyfranogwr sy'n postio neu'n cysylltu â deunydd amhriodol, anweddus neu anghyfreithlon yn cael ei atal o'r safle ar unwaith.

Moesgarwch

Nid yw'r rhain yn rheolau, maen nhw’n awgrymiadau i helpu i gadw'r wefan yn barchus ac yn adeiladol.

 1. Mae'n syniad da darllen trwy'r wybodaeth ar y wefan a sylwadau'r cyfranogwr arall cyn cymryd rhan yn y drafodaeth eich hun.
 2. Parchwch farn cyfranogwyr eraill bob amser hyd yn oed os nad ydyn nhw'n cytuno â chi.
 3. Byddwch yn adeiladol. Mae'n iawn anghytuno â chyfranogwyr eraill y fforwm, mewn gwirionedd rydym yn annog dadl, dim ond ichi gadw'r ddeialog yn gadarnhaol.
 4. Cadwch bethau'n gwrtais bob amser. Rydym yn cydnabod y gall hyn fod yn anodd weithiau, yn enwedig pan fyddwch yn angerddol ynglŷn â mater, ond mae'n bwysig bod y drafodaeth yn canolbwyntio ar y materion yn hytrach na dirywio i sarhad personol.
 5. Ar ôl i chi adael eich sylw, cadwch lygad ar y prosiect i weld beth sydd gan bobl eraill i'w ddweud.
 6. Os ydych o’r farn bod rhywun wedi eich sarhau, adroddwch ei sylw i'r cymedrolwr trwy glicio ar y botwm “Rhybuddio’r Cymedrolwr”. Peidiwch â pharhau â'r anghydfod. Bydd y cymedrolwr yn edrych ar y sylw tramgwyddus ac yn penderfynu a ddylid ei ddileu.
 7. Arhoswch ar y pwnc. Mae'r prosiectau ar y wefan hon wedi'u creu at ddiben penodol. Arhoswch o fewn ffiniau'r pwnc.
 8. Diffoddwch y "CAPS LOCK". Mae ysgrifennu mewn priflythrennau yn cyfateb i WEIDDI a gall beri tramgwydd.
 9. Dewiswch un lle i bostio pob un o'ch sylwadau unigryw. Peidiwch â thorri a gludo'r un sylw i lawer o wahanol leoedd ar y wefan. Bydd y rhain yn cael eu hystyried yn ddyblyg a gellid eu dileu.
 10. Peidiwch â “throlio". Mae troliau yn fwriadol yn annog cythruddo neu dramgwyddo. Nid ydynt yn cymryd rhan yn adeiladol yn y drafodaeth ac nid ydynt yn ychwanegu unrhyw werth at y ddadl.
 11. Peidiwch â bwlio, aflonyddu na bygwth cyfranogwyr eraill. Os yw cyfranogwr arall yn rhoi barn nad ydych yn cytuno â hi, nid oes gennych hawl i fynnu ei fod yn cefnogi ei safbwynt â dadl fanwl. Nid oes raid iddo ymateb i'ch cwestiynau. Dewis pob unigolyn yw cymryd rhan gymaint neu gyn lleied ag y dymuna.
 12. Parchwch y cymedrolwyr. Eu gwaith nhw yw cadw'r fforwm yn ddiogel ac yn adeiladol fel bod pawb yn cael dweud eu dweud yn deg. Nid yw bob amser yn swydd hawdd.

Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd yn digwydd os caiff fy sylw ei ddileu?

Os byddwch yn postio rhywbeth i'r wefan hon sy'n cael ei gymedroli (ei ddileu), cewch neges e-bost yn eich hysbysu o'n penderfyniad. Fe'ch hysbysir ynghylch pa rai o'r rheolau cymedroli yr ydych yn eu torri a gofynnir ichi adolygu ac ailgyflwyno'ch cyfraniad.

Beth petawn i'n anghytuno â phenderfyniad cymedroli?

Petaech chi'n anghytuno â phenderfyniad cymedroli gallwch gysylltu i gael cefnogaeth trwy gysylltu â support@engagementhq.com (Dolen allanol). Er mai ein cymedrolwyr sydd â'r penderfyniad cymedroli terfynol, gallwch ddangos i ni pam yr ydych o’r farn y dylid derbyn eich cyfraniad. Mewn rhai achosion cewch eich cyfeirio i berchennog y wefan i gael penderfyniad terfynol.

A all perchennog gwefan ddileu fy sylw dim ond oherwydd nad yw'n ei hoffi?

Caiff yr holl sylwadau eu cymedrolir gan ein cymedrolwyr yn unol â'r rheolau cymedroli a amlinellir uchod. Fodd bynnag, mae perchennog y wefan hon yn cadw'r hawl i ofyn am i gyfraniad gael ei gymedroli os yw o'r farn ei fod yn torri'r rheolau cymedroli hyn. Yn yr achos hwn, byddwch yn derbyn hysbysiad trwy e-bost.

A gaf i adrodd am sylw er mwyn ichi ei gymedroli ac a fyddaf yn anhysbys?

Os ydych o’r farn bod sylw neu gyfraniad i'r wefan yn torri'r rheolau cymedroli a amlinellir ar y dudalen hon, mae gennych yr hawl i rybuddio ein cymedrolwyr. Yn syml, dewch o hyd i’r ddolen “rhybuddio cymedrolwr” ger y sylw y mae angen ei uwchgyfeirio i'n tîm cymedroli, yn eich barn chi. Ni fydd rhybuddio cymedrolwr yn datgelu pwy ydych chi i'r sawl a bostiodd y sylw a byddwch yn aros yn anhysbys.

Sut y byddaf yn gwybod a wyf wedi fy atal o'r wefan?

Os ydych yn torri ein rheolau cymedroli dro ar ôl tro, fe allech chi gael eich cosbi fel yr amlinellwyd uchod. Os cewch eich atal o'r wefan, byddwch yn derbyn e-bost yn eich hysbysu ynghylch eich cosbau ac amodau'r cosbau hynny.

A yw cymedroli'n annibynnol ar berchennog y wefan?

Ydy. Mae cymedroli'n annibynnol ar berchennog y wefan. Dim ond mewn dau le y mae cymedroli ar y safle yn digwydd. Gall perchennog y wefan hon ddewis cymedroli straeon yn ogystal â chwestiynau a ofynnir gan gyfranogwyr ac ateb os ydyn nhw'n dewis gwneud hynny.

Sut mae cymedroli yn ymdrin â sylwadau sy'n awgrymu bod rhywun mewn perygl neu'n niweidio'i hun neu rywun arall?

Mae ein cymedrolwyr wedi'u hyfforddi i nodi sylwadau, sy'n cynnwys cyfeiriadau at hunan-niweidio a / neu fygythiadau trais a throsedd. Bydd sylwadau sy'n crybwyll neu'n hyrwyddo'r ymddygiad hwn yn cael eu dileu a'u huwchgyfeirio i'w hadolygu ymhellach a'u trosglwyddo i'n cleientiaid i weithredu ymhellach. Bydd unrhyw gamau pellach yn ôl disgresiwn ein cleientiaid, gan gynnwys atgyfeiriadau i sefydliadau gorfodi'r gyfraith, iechyd sylfaenol neu wasanaethau ymatebydd cyntaf. Mae Bang the Table yn cynghori ei gleient yn gryf i fod â phrosesau digonol ar waith i ymdrin â'r sefyllfaoedd hyn ac mae'n annog yn gryf y defnydd o gyfranogiad wedi'i ddilysu ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu. Os byddwch yn sylwi ar sylwadau o'r natur hon, rhowch wybod i'n cymedrolwyr neu berchennog y wefan. Gellir cysylltu â'n tîm yn: support@engagementhq.com (Dolen allanol).