Telerau Defnydd

 Dyddiad dod i rym:  Mae'r Telerau Defnyddio hyn yn effeithiol o 10/15/2019.

Mae’r Wefan hon (a ddiffinnir isod) yn cael ei gynnig gan [Eich Cymru Chi - Cynulliad Cenedlaethol Cymru] i’w ddefnyddio gan unigolion sydd wedi’u gwahodd gan CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU i ddefnyddio’r Wefan. Mae Bang the Table UK Pty Ltd (“BTT”, neu “ni”) yn gweithredu ac yn gwe-letya’r Wefan er budd CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU.

Mae National Assembly for Wales a BTT yn eich croesawu i borth ymgysylltu cymunedol CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU yn https://yourwalesassemblywales.uk.engagementhq.com (y “Wefan”). Er bod yr holl gwestiynau, arolygon, fforymau, trafodaethau a Chynnwys arall (a ddiffinnir isod) ar y Wefan yn cael eu darparu a’u rheoli gan CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU neu unigolion eraill a gaiff eu gwahodd gan CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU i ddefnyddio’r Wefan, BTT sy’n berchen ac yn gweithredu’r dechnoleg a’r hawliau eiddo deallusol sy’n pweru’r Wefan. Ar y Wefan, byddwch yn gallu ymgysylltu a chyfathrebu â CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU a phartïon eraill â diddordeb.

Mae’r Telerau Defnyddio (“TD”) hyn yn cynnwys telerau ac amodau pwysig sy’n disgrifio’ch hawliau a’ch rhwymedigaethau ac yn disgrifio sut y gallwch chi ddefnyddio’r Wefan. Darllenwch y telerau defnyddio hyn yn ofalus. Dim ond ar yr amodau a thelerau a nodir yn y TD hyn y cynigir mynediad a defnydd o’r Wefan i chi. Drwy gael mynediad at y Wefan a’i defnyddio, a ph’un a ydych chi wedi cofrestru ar y Wefan ai peidio, rydych chi’n cytuno i’r TD.


 TELERAU CYFFREDINOL 

CYNNWYS

 • Pan ddefnyddiwn y term “Cynnwys,” rydym yn golygu unrhyw wybodaeth, data, cerddoriaeth, ffeiliau sain, ffotograffau, graffeg, delweddau, fideos, erthyglau, neu gynnwys arall sydd ar gael ar y wefan. Darperir cynnwys gan CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU a defnyddwyr eraill y Wefan. Nid yw BTT yn creu, uwchlwytho na darparu unrhyw Gynnwys a welwch ar y Wefan. Unrhyw Gynnwys rydych chi’n ei ddarparu neu’n ei uwchlwytho i’r Wefan yw “Eich Cynnwys.” Fel rhyngoch chi a BTT, chi sy’n berchen ar Eich Cynnwys. Efallai y bydd gan CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU hawliau ychwanegol i ddefnyddio Eich Cynnwys. Nid yw BTT (a) yn gwneud unrhyw sylwadau neu warantau am y Cynnwys, a thrwy hyn yn gwrthod unrhyw sylwadau neu warantau, a (b) nid yw’n gyfrifol am sylwedd, cywirdeb, cyflawnrwydd, priodoldeb na chyfreithlondeb y Cynnwys.
 • Nid oes gennych unrhyw ddisgwyliad y bydd eich Cynnwys yn cael ei gyhoeddi ar y Wefan.
 • Rydych chi hefyd yn cydnabod ac yn cytuno bod gennym ni a’n hasiantau dynodedig yr hawl (ond nid y rhwymedigaeth), yn ôl ein disgresiwn llwyr, i adolygu a monitro Cynnwys ar y Wefan, gan gynnwys Eich Cynnwys, ac efallai y byddwn yn dileu neu’n gwrthod postio, yn ôl ein disgresiwn ein hunain, unrhyw Gynnwys, gan gynnwys os yw’n torri ein Rheolau Cymedroli (gweler isod). Mewn rhai achosion, mae gan CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU hawl i adolygu a chymeradwyo Cynnwys cyn iddo gael ei gynnwys ar y Wefan. Sylwch nad ydym ni na CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU yn golygu eich Cynnwys.
 • “Cynnwys Cysylltiedig” yw unrhyw gynnwys, deunyddiau, neu wefannau heblaw’r Wefan y gallwch ymweld â nhw’n uniongyrchol trwy linc a geir ar y Wefan. Gall y Wefan gynnwys lincs i Gynnwys Cysylltiedig. Nid yw BTT yn cymeradwyo nac yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw Gynnwys Cysylltiedig o’r fath, nac unrhyw wybodaeth, deunyddiau, cynhyrchion, neu wasanaethau a geir neu a gynigir ar neu drwy Gynnwys Cysylltiedig. Os cewch fynediad i Gynnwys Cysylltiedig o’r Wefan, rydych chi’n gwneud hynny ar eich risg eich hun, ac rydych chi’n deall nad yw’r Telerau Defnyddio hyn na Pholisi Preifatrwydd BTT yn berthnasol i’ch defnydd o Gynnwys Cysylltiedig o’r fath. Rydych chi’n rhyddhau BTT yn benodol o unrhyw atebolrwydd sy’n deillio o’ch defnydd o unrhyw Gynnwys Cysylltiedig, y Wefan neu’r Cynnwys.
 • Pan fyddwch yn cael mynediad at y wefan ac yn ei defnyddio, bydd gwybodaeth a gyflwynir gennych yn eiddo i’r rheolwr data (sef CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU). Gall y wybodaeth hon gynnwys data personol (e.e. eich enw, oedran, manylion cyswllt ac ati). Rôl BTT yw prosesu’r data hwn ar ran y rheolwr data. Mae prosesu yn golygu (ymhlith pethau eraill): sicrhau bod y wefan hon yn rhedeg yn iawn, bod eich data yn cael ei storio’n ddiogel a’i fod ar gael i’r rheolwr fel y gallant reoli’r wefan a’ch mewnbwn yn effeithiol.

 COFRESTRU 

 • Efallai y bydd gofyn i chi gofrestru cyn cael mynediad at y Wefan neu gyfrannu ati, neu cyn cael mynediad at rai nodweddion neu swyddogaethau ar y Wefan. Os bydd angen i chi gofrestru, mae’r Adran 3 hon yn berthnasol i chi. I gofrestru ar gyfer cyfrif ar y Wefan, rhaid i chi fod yr hynaf o: (a) 14 oed a (b) yr oedran sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith lle rydych chi’n byw i ffurfio contract rhwymol gyda BTT. Pan fyddwch yn cofrestru, byddwch yn: (i) ond yn cyflwyno gwybodaeth wir, gywir, gyfredol a chyflawn amdanoch eich hun fel y gofynnir amdani gan weithdrefn gofrestru’r Wefan (y “Data Cofrestru”); a (ii) cynnal a diweddaru’r Data Cofrestru yn rheolaidd i’w gadw’n wir, cywir, cyfredol a chyflawn.
 • Os byddwch chi’n darparu unrhyw wybodaeth sy’n anwir, yn anghywir, heb fod yn gyfredol neu'n anghyflawn, neu os yw CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU yn amau eich bod wedi darparu gwybodaeth o’r fath, gellir atal neu derfynu eich cyfrif.
 • .
 • Ar ôl i chi gwblhau’r broses cofrestru defnyddiwr ar y Wefan, byddwch yn cael cyfrinair defnyddiwr ac enw cyfrif i gael mynediad i’r Wefan. Rydych chi: (i) yn gwbl gyfrifol am gynnal cyfrinachedd eich cyfrinair a’ch cyfrif; (ii) yn gwbl gyfrifol am yr holl weithgareddau sy’n digwydd o dan eich cyfrinair neu gyfrif; (iii) rhaid i chi hysbysu BTT ar unwaith os ydych chi’n ymwybodol neu’n amau unrhyw ddefnydd diawdurdod o’ch cyfrinair neu gyfrif neu unrhyw achos arall o dorri diogelwch, a (iv) ni ddylech greu mwy nag un cyfrif defnyddiwr ar y Wefan.
 • Efallai y bydd angen mynediad i’ch cyfrif defnyddiwr arnom ni, neu ein hasiantau, i ymateb i faterion gwasanaeth neu dechnegol.
 • Gall CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU gyfathrebu â chi drwy'ch cyfrif defnyddiwr drwy anfon negeseuon, cylchlythyrau a gwybodaeth arall.


TERFYNU

 • Gall BTT, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr neu yn ôl cyfarwyddyd CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU, gyda neu heb rybudd i chi, am unrhyw reswm, derfynu’ch cyfrinair, cyfrif neu ddefnydd o’r Wefan (neu unrhyw ran), a dileu a chael gwared ar unrhyw Gynnwys ar y Wefan, gan gynnwys Eich Cynnwys, am unrhyw reswm. Er enghraifft, os byddwch yn postio cynnwys dro ar ôl tro sy’n torri rheolau cymedroli’r wefan, gellir atal neu derfynu’ch cyfrif.
 • Rydych chi’n cytuno y gall BTT, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr ac ar unrhyw adeg, roi’r gorau i ddarparu'r Wefan, neu unrhyw ran ohoni, i chi gyda neu heb rybudd, a heb atebolrwydd i chi nac unrhyw drydydd parti.

 •  POLISI PREIFATRWYDD Mae defnyddio’r Wefan gennych chi, gan gynnwys ein casgliad o Ddata Cofrestru a gwybodaeth bersonol arall amdanoch chi, yn ddarostyngedig i’n Polisi Preifatrwydd, sy'n llywodraethu sut mae BTT a CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein polisi preifatrwydd llawn yma.


   YMDDYGIAD DEFNYDDWYR 
  Rydych chi’n deall ac yn cytuno:

  • mai cyfrifoldeb yr unigolyn a wnaeth sicrhau bod y Cynnwys ar gael yw’r holl Gynnwys, ac rydych chi’n llwyr atebol ac yn gyfrifol am Eich Cynnwys;
  • eich bod wedi eich gwahardd rhag hysbysebu neu gynnig gwerthu neu brynu unrhyw nwyddau neu wasanaethau ar y Wefan.

 •  ni chewch: 


   • bostio Cynnwys sydd: (a) yn torri unrhyw batent, nod masnach, cyfrinach fasnach, hawlfraint neu hawliau perchnogol eraill unrhyw barti; (b) yn torri cyfraith berthnasol neu sy’n anghyfreithlon; neu (c) yn torri hawl unrhyw drydydd parti, gan gynnwys yr hawl i breifatrwydd;
   • trosglwyddo Cynnwys sydd, neu ag ynddo hysbysebu digymell neu anawdurdodedig, deunyddiau hyrwyddo, “post sothach”, “sbam”, “llythyrau cadwyn”, “cynlluniau pyramid”, arolygon, cystadlaethau neu unrhyw fath arall o ddeisyfiad;
   • trosglwyddo Cynnwys ag ynddo firysau meddalwedd, ceffylau trojan, abwydod, bomiau amser, botiau canslo neu unrhyw god cyfrifiadurol, ffeiliau neu raglenni eraill sydd wedi'u cynllunio neu a allai dorri ar draws, dinistrio neu gyfyngu ar ymarferoldeb unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadurol neu offer telathrebu;
   • trosglwyddo Cynnwys sy'n niweidio pobl ifanc o dan oed mewn unrhyw ffordd;
   • dynwared unrhyw berson neu endid, gan gynnwys heb gyfyngiad cynrychiolydd Bang the Table neu ddefnyddiwr arall y Wefan, neu nodi ar gam neu gamliwio eich cysylltiad â pherson neu endid fel arall;
   • creu hunaniaeth ffug er mwyn camarwain eraill ynghylch eich hunaniaeth neu darddiad neges;
   • ymyrryd â’r Wefan neu weinyddion neu rwydweithiau sy’n gysylltiedig â’r Wefan, neu darfu arnynt, neu anufuddhau i unrhyw ofynion, gweithdrefnau, polisïau neu reoliadau rhwydweithiau sy’n gysylltiedig â’r Wefan;
  • bod yn rhaid i chi werthuso, a dwyn yr holl risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio unrhyw Gynnwys, gan gynnwys unrhyw ddibyniaeth ar gywirdeb, cyflawnrwydd, priodolrwydd neu ddefnyddioldeb Cynnwys o’r fath.
  • .
  • Bydd eich Cynnwys yn cael ei weld gan CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU a gall fod ar gael i’r cyhoedd ar y Wefan neu rywle arall. Yn ogystal, hyd yn oed os na fydd Eich Cynnwys yn gyhoeddus neu ar gael i drydydd partïon ar y Wefan, gall Eich Cynnwys fod yn ddarostyngedig i gyfreithiau cofnodion agored perthnasol.
  • RRydych chi’n cytuno i’n rheolau cymedroli ar gyfer y Wefan ac yn cydymffurfio â nhw, sydd i’w gweld yn https://yourwalesassemblywales.uk.engagementhq.com/Chymedroli (“Rheolau Cymedroli”)
  • Mae’r Wefan yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu a chyfathrebu â thrydydd partïon, gan gynnwys CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU. Rydych chi’n cydnabod ac yn cytuno bod eich cyfathrebiadau â CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU. ac unrhyw drydydd partïon drwy’r Wefan rhyngoch chi yn unig a CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU a’r trydydd partïon perthnasol.
  • .


 •  ADDASIADAU A THERFYNU 
  Mae BTT a CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU yn cadw’r hawl ar unrhyw adeg ac o bryd i'w gilydd i addasu neu derfynu mynediad i’r Wefan (neu unrhyw ran ohoni), gyda neu heb rybudd, dros dro neu’n barhaol heb atebolrwydd i chi nac i unrhyw drydydd parti.
  PROBLEMAU
  Os ydych chi’n dod ar draws problemau gyda’r Wefan, yn credu eich bod chi’n gweld Cynnwys sy’n torri'r TD hyn, neu os oes gennych gwestiynau am y Wefan, cysylltwch â CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU ar support@engagementhq.com (Dolen allanol).
  Telerau sy’n Benodol i BTT

   YMWADIADAU 
  Mae BTT yn cynnig y Wefan a’r Cynnwys i chi ar sail “fel y mae” a “phan mae ar gael” heb warant o unrhyw fath. Nid yw BTT yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantau y bydd y Wefan yn ddi-dor, yn amserol, yn ddiogel nac yn rhydd o wallau. I’r graddau mwyaf posibl yn ôl y gyfraith berthnasol, mae BTT yn ymwrthod yn benodol â’r holl warantau o unrhyw fath sy’n deillio o’r wefan neu’r cynnwys neu’n gysylltiedig â nhw, p’un a yw'n fynegol neu’n ymhlyg, gan gynnwys heb gyfyngiad yr holl warantau ymhlyg o fasnacholrwydd, addasrwydd at ddiben penodol, teitl a diffyg ymyrraeth. .
  INDEMNIAD A RHYDDHAU
  Rhaid i chi indemnio a digolledu BTT, a'i is-gwmnïau, cysylltiedigion, swyddogion, asiantau, a phartneriaid eraill, a gweithwyr rhag, ac ar gais BTT, amddiffyn unrhyw un neu bob un o’r uchod yn erbyn, unrhyw hawliad, achos gweithredu, trafodion neu ofynion a’r holl gostau, treuliau, iawndal a rhwymedigaethau eraill cysylltiedig, gan gynnwys ffioedd cyfreithiol rhesymol, sy’n gysylltiedig â: (a) Eich Cynnwys; (b) eich rhyngweithiadau neu’ch perthynas â CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU; ac (c) eich tramgwydd o hawliau neu gyfraith berthnasol unrhyw un arall.

   HAWLIAU CYNNIG BTT 
  BTT sy’n cynnal y wefan hon ar gyfer CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU ac ni fydd yn defnyddio unrhyw ddata rydych chi’n ei bostio ar y wefan ar gyfer unrhyw beth heblaw meincnodi, defnyddio data na ellir ei adnabod, ac adrodd i'r cleient oni bai bod y data hwnnw ar gael i’r cyhoedd. Nid ydym yn gwerthu rhestrau o fanylion defnyddwyr i drydydd partïon. Fodd bynnag, mae angen yr hawliau arnom i rannu'r data gyda CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU ac weithiau i gynorthwyo gyda’i waith dadansoddi. Mae angen yr hawliau ar CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU i ddefnyddio’r data yn ôl yr angen er mwyn gwrando’n iawn ar y gymuned a chyflawni ei fusnes. Mae’r cymal isod yn hwyluso hyn.

  • Rydych yn cydnabod ac yn cytuno:

   • bod y Wefan ac unrhyw feddalwedd a thechnoleg angenrheidiol a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r Wefan, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r feddalwedd a elwir yn Engagement HQ™, yn cynnwys gwybodaeth berchnogol a chyfrinachol a warchodir gan ddeddfau eiddo deallusol cymwys a deddfau eraill, a bod yr holl bethau a grybwyllir uchod yn eiddo BTT; a
   • y gallai’r Cynnwys a gyflwynir i chi drwy’r Wefan neu drwy drydydd partïon wedi’i warchod gan hawlfreintiau, nodau masnach, nodau gwasanaeth, patentau neu hawliau a deddfau perchnogol eraill.
  • Rydych chi drwy hyn yn rhoi hawl a thrwydded di-dâl, gwastadol, anadferadwy, di-freindal, i BTT i: (a) ddefnyddio’ch enw neu enw defnyddiwr/sgrin ac Eich Cynnwys at ddibenion busnes BTT, gan gynnwys darparu’r Wefan i CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU; a (b) is-drwyddedu’ch Cynnwys i CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU at ei ddibenion busnes. Mae BTT ond yn defnyddio cynnwys at ddibenion meincnodi, defnyddio data dynodedig a darparu adroddiadau i CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU. Nid ydym yn gwerthu rhestrau o fanylion defnyddwyr i drydydd partïon.
  • Mae nod masnach BANG THE TABLE, a logos eraill ac enwau cynnyrch a gwasanaeth a ddefnyddir gan BTT, yn nodau masnach BTT. Ni fyddwch yn arddangos na’n defnyddio Nodau Bang the Table mewn unrhyw ffordd heb ein caniatâd ni ymlaen llaw.


 •  HAWLFRAINT a DMCA 

  • Wrth ddefnyddio’r Wefan gallech fod yn darparu Cynnwys i’r Wefan. Rydych chi’n cadw’ch hawliau i’ch Cynnwys.
  • Mae CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU yn cydymffurfio â Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol (“DMCA”). Byddwn yn terfynu rhai sy’n torri hawlfraint pan fydd hynny’n ofynnol yn gyfreithiol neu’n briodol.

 •  TERFYNU RHWYMEDIGAETH I’R GRADDAU LLAWNAF A GANIATEIR GAN GYFREITHIAU PERTHNASOL BTT, AR RAN EIN CYFARWYDDWYR, SWYDDOGION, CYFLOGEION, ASIANTAU (“PARTÏON A RYDDHAWYD”), YN EITHRIO AC YN GWRTHOD ATEBOLRWYDD AM UNRHYW GOLLEDION A THREULIAU O BA BYNNAG NATUR A PHA SUT BYNNAG Y CODANT GAN GYNNWYS, HEB GYFYNGIAD, UNRHYW DDIFROD ANUNIONGYRCHOL, CYFFREDINOL, ARBENNIG, COSBOL, CYSYLLTIEDIG NEU GANLYNIADOL; COLLI DEFNYDD; COLLI DATA; COLLED A ACHOSIR GAN FIRWS; COLLI INCWM NEU ELW; COLLI EIDDO NEU DDIFROD IDDO, HYD YN OED OS RODDWYD GWYBOD I NI AM Y POSIBILRWYDD O DDIFROD NEU GOLLEDION O’R FATH, SY’N CODI O DDEFNYDDIO’R WEFAN HON NEU MEWN CYSYLLTIAD Â HYNNY RYDYCH CHI YN YMGYMRYD Â CHYFRIFOLDEB LLWYR AR GYFER SEFYDLU GWEITHDREFNAU O’R FATH AM DDATA WRTH GEFN A GWIRIO AM FIRYSAU AMRYWIOL FEL YR YDYCH YN YSTYRIED YN ANGENRHEIDIOL. MAE’R CYFYNGIAD AT ATEBOLRWYDD HWN YN GYMWYS P’UN A YW’R ATEBOLRWYDD HONEDIG YN SEILIEDIG AR GONTRACT, TORT (GAN GYNNWYS ANGHYFIAWNDER), ATEBOLRWYDD LLYM NEU UNRHYW SAIL ERAILL. NI FYDD CYFANSWM ATEBOLRWYDD CYFUN Y PARTÏON A RYDDHAWYD A FYDDAI FEL ARALL YN GYFYNGEDIG YN FWY NA DEG DOLER ($10.00). Nid yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu eithrio rhai gwarantiadau penodol na chyfyngu neu eithrio atebolrwydd am iawndal cysylltiedig neu ganlyniadol.

  NEWIDIADAU 
  Gall BTT newid y TD o bryd i’w gilydd heb roi rhybudd i chi ymlaen llaw, (er byddwn yn rhoi gwybod i CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU am y newid) a byddwn yn nodi bod y TD wedi’u ddiweddaru drwy bostio ar y Wefan. Eich unig rwymedi os na chytunwch â’r TD diwygiedig fydd rhoi’r gorau i bob mynediad i’r Wefan a’i defnydd.
   GWYBODAETH GYFFREDINOL 

  • Mae’r TD a Pholisi Preifatrwydd BTT yn ffurfio’r cytundeb cyfan rhyngoch chi a BTT, ac yn llywodraethu eich defnydd o’r Wefan, gan ddisodli unrhyw gytundebau blaenorol rhyngoch chi a BTT.
  • Mae’r TD a'r berthynas rhyngoch chi a BTT wedi eu llywodraethu gan gyfreithiau’r Deyrnas Unedig heb ystyried ei ddarpariaethau gwrthdaro cyfraith. Bydd unrhyw anghydfod neu hawliad sy’n ymwneud mewn unrhyw ffordd â’ch defnydd o’r Wefan yn cael ei ddatrys trwy gyflafareddu rhwymol, yn hytrach nag yn y llys, heblaw am y gallwch wneud hawliadau mewn llys hawliadau bach os yw’ch hawliadau'n gymwys. Mae’r Ddeddf Cyflafareddu Ffederal a’r gyfraith cyflafareddu ffederal yn berthnasol i’r TD hyn. Mae pob un ohonoch yn cytuno y bydd unrhyw achos datrys anghydfod yn cael ei gynnal ar sail unigol yn unig ac nid drwy weithredu dosbarth, cyfunol neu gynrychioliadol. Os bydd hawliad yn mynd yn ei flaen i’r llys yn hytrach nag mewn cyflafareddiad, rydym i gyd yn hawlildio unrhyw hawl i dreial rheithgor. Mae’r ddwy ochr hefyd yn cytuno y gallwch chi neu ni ddod ag achos cyfreithiol yn y llys i wahardd rhag torri’r gyfraith neu gamddefnyddio hawliau eiddo deallusol arall.
  • Ni cheir trin ein methiant ni i arfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth yn y TD fel ildiad o'r hawl neu'r ddarpariaeth.
  • Os bydd llys ag awdurdodaeth gymwys yn canfod bod unrhyw ddarpariaeth yn y TD yn annilys, bernir bod y ddarpariaeth wedi'i dileu ond dylai'r llys geisio gweithredu bwriadau'r partïon fel yr adlewyrchir yn y ddarpariaeth, a bydd grym ac effaith lawn ddarpariaethau eraill y TD yn parhau.
  • Mae eich hawliau a'ch rhwymedigaethau o dan y TD yn bersonol ac ni chaniateir eu haseinio nac ymdrin â nhw mewn unrhyw ffordd heb ein caniatâd ni, ac mae gennym ddisgresiwn llwyr i’w dal yn ôl.
  • Mae’r penawdau yn y TD er hwylustod yn unig ac nid ydynt yn effeithio ar y dehongliad.